Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hòa Bình

0
Sáng ngày 15/5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Hòa Bình.

Làm việc với Tổ công tác có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu báo cáo tại buổi kiểm tra

Công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Hòa Bình xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, luôn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp chính quyền trong tỉnh luôn coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với mục đích ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, năm 2019, Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Hòa Bình tổng số 2.204 chỉ tiêu biên chế công chức và tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 2.132 chỉ tiêu. Số lượng người làm việc được Trung ương phân bổ là 23.216 và tỉnh đã phân bổ toàn bộ số biên chế này cho các đơn vị công lập của tỉnh.

Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hiệu quả và không vượt quá số lượng biên chế được giao; không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 31/3/2019, tỉnh Hòa Bình đã tinh giản được 1.367 cán bộ, công chức, viên chức (khối đảng, đoàn thể: 51 người; khối chính quyền: 1.316 người). Cùng với việc tinh giản biên chế theo quy định, việc cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh hàng năm đều được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2021 giảm đủ 10% so với biên chế giao năm 2015. 

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh Hòa Bình đang hoàn thiện Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong đối với 19 Sở, ban, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trừ Văn phòng HĐND tỉnh); dự kiến sau khi sắp xếp lại sẽ giảm 01 Sở; giảm 33 phòng chuyên môn và 05 Chi cục trực thuộc Sở; giảm 84 phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục.Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Kết quả đã giảm 87 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 58 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp.Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018 là 2.251 trường hợp; trong đó, cấp tỉnh là 1.388 trường hợp, cấp huyện là 863 trường hợp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được tỉnh Hòa Bình thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch; cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị cũng được tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm túc, hiện nay không có cơ quan, đơn vị nào có số lượng cấp phó vượt quy định.Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tỉnh Hòa Bình được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác cho rằng, báo cáo của tỉnh Hòa Bình đã bám sát nội dung Tổ công tác yêu cầu; những trăn trở của tỉnh, những nhu cầu cần được giải quyết để hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế…, đây là những kiến nghị không những cho riêng của tỉnh mà còn cho các địa khác trong cả nước.

Tổ công tác đề nghị tỉnh Hòa Bình báo cáo bổ sung số liệu đánh giá, phân loại viên chức hàng năm; báo cáo bổ sung số công chức, viên chức có mặt đến ngày 31/12/2018. Bên cạnh đó, làm rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ; bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ…

Về số lượng cấp phó vượt quá quy định; một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; một số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ tháng 7/2015, đến nay toàn bộ các trường hợp đều được khắc phục triệt để. Tổ công tác đề nghị báo cáo làm rõ cách xử lý những trường hợp này.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Báo cáo, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Nguyễn Viết Trọng cho biết, về xử lý số lượng cấp phó vượt quá quy định, từ năm 2012, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đề nghị trong cơ cấu lãnh đạo phải có tỷ lệ nữ, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu rà soát xem xét tỷ lệ cán bộ nữ các sở, ngành không đạt theo yêu cầu và đã cho phép 6 sở tăng thêm cấp phó nhưng phải là nữ, do đó có số lượng vượt quy định. Tuy nhiên,khi Trung ương có yêu cầu rà soát và tỉnh đã điều động, bố trí cấp phó phù hợp, đảm bảo đúng quy định.Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sau khi có kết luận thanh tra, tỉnh đã không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; bên cạnh đó, tiến hành thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy trình, thủ tục và đến nay đã xử lý triệt để…

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh băn khoăn vấn đề phân cấp, phân quyền; nếu Trung ương phân cấp mạnh hơn thì các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn nữa; bên cạnh đó, có nhiều thủ tục hành chính rườm rà cần cắt bỏ và cái khó khăn lớn nhất vẫn là chi phí về thời gian.Đề nghị Bộ Nội vụ đơn giản hóa các thủ tục để sắp xếp lại các đơn vị hành chính, cần rút gọn quy trình, thủ tục để đảm bảo thời gian thực hiện. Sắp tới, tỉnh Hòa Bình dự kiến sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng giảm 59 xã; thành lập 4 phường trên cơ sở sắp xếp lại 5 xã. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ thành lập tổ công tác để giúp Hòa Bình thực hiện tốt nhiệm vụ này.Về chỉ số PCI đã tăng 4 bậc, chỉ số PAPI tăng 1 bậc so với năm trước, tuy nhiên, việc cải thiện chất lượng chưa đáng kể, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ chỉ đạo chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn để cải thiện chất lượng và thứ hạng các chỉ số.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đề nghị có bộ thủ tục hành chính chung cho cả nước vì các địa phương đều được ban hành các bộ thủ tục hành chính nên không có sự thống nhất mặc dù cùng giải quyết một sự việc như nhau.Cùng với đó, đề nghị thí điểm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không cần phải là người có chuyên môn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, vì người đứng đầu cũng không cần chuyên môn giỏi, mà có kiến thức quản lý, quản trị giỏi; người có chuyên môn sâu cần được làm việc chuyên môn chứ không phải làm quản lý, như vậy mới đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các cấp.

 Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Thứ nhất, tiếp tục triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về công tác cán bộ, sắp xếp các đơn vị hành chính, tăng cường chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị.Thứ hai, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của Nhân dân; khắc phục những sai phạm ở một số sở, ngành; phòng chống tham nhũng vặt … góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số như PAPI, PCI, PAR index.Thứ ba, chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định và hoàn thành trong năm 2019.Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%; rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị và xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định.Thứ năm, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, các cơ quan chuyên môn, không để khiếu kiện đông người xảy ra./.

Thanh Tuấn/Theo moha.gov.vn/

Bình luận

“Đối thủ tưới nước để phá hỏng chiến thuật của chúng tôi“

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng phía CLB Nam Định đã tưới nước trước trận đấu dẫn đến lối chơi của CLB Hà Nội phá sản.

V-League 2021 mở màn ấn tượng: Hứng khởi và hy vọng

Trận Nam Định- Hà Nội FC mở màn cho mùa giải mới không thể hoàn hảo hơn để tất cả hy vọng V-League 2021 đầu xuôi, đuôi lọt...

Trung Quốc xin đăng cai vòng loại World Cup 2022

Trường hợp vòng loại World Cup khu vực châu Á, không thể diễn ra trong tháng 3/2021, do ảnh hưởng của Covid-19, Trung Quốc sẵn sàng đứng ra đăng cai vòng loại.

Những điểm hấp dẫn tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 vừa công bố phối cảnh của đường hoa năm nay.

Xem thêm