Pháp Luật Plus - doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

Kiểm toán nhà nước: 6 tháng đầu năm kiến nghị xử lý tài chính hơn 37,5 nghìn tỷ đồng

Toàn Ngành đã triển khai 126/220 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 57,2%), kết thúc kiểm toán 108/220 cuộc, phát hành 53/246 báo cáo kiểm toán.

Theo dõi Pháp Luật Plus