Diễn đàn Kinh tế Thế giới - các bài viết về Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tin tức Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Phấn đấu tăng 10 bậc chỉ số môi trường kinh doanh

Đó là nhiệm vụ được đề cập tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Theo dõi Pháp Luật Plus

1