Theo nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Kết luận 09/KL- TT ngày 11/8/2023 của Thanh tra tỉnh, tất cả các tồn tại, thiếu sót đều đã được khắc phục.z4725088484990_713efe0464459b4a666ab70318065981

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, thiếu sót tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TT ngày 11/8/2023 của đơn vị vào ngày 21/09/2023.

Căn cứ Kết luận số 09/KL-TT ngày 11/8/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai trong đó kiến nghị xử lý về công tác chuyên môn, công tác tài chính, kê khai tài sản. Căn cứ nội dung kiến nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra. 

Nội dung báo cáo, ngày 24/7/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Đoàn kiểm tra số 47/QĐ-SNN kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành đi kiểm tra, đôn đốc Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 13/KL-SNN ngày 23/11/2022.

Kết quả, tính đến ngày 04/8/2023 Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã hoàn thành việc thu hồi kinh phí đối với diện tích: 456,54 ha, không đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán, tương ứng số tiền: 172.008.720 đồng, và nộp trả vào tài khoản số: 37510000298889, của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Lào Cai, theo đúng quy định (có giấy nộp tiền kèm theo). 

Đối với kiến nghị về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: “Chấp hành và thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định”.

Sau khi trao đổi với Thanh tra Sở và Phòng Kế hoạch Tài chính về nội dung này lãnh đạo Văn phòng Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo Kế toán Văn phòng cân đối, bố trí nguồn kinh phí chi trả theo đúng quy định. Đề nghị bộ phận tiếp công dân có nhiệm vụ tổng hợp lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế các đối tượng được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công theo Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh để làm căn cứ chi trả.

Đối với kiến nghị: Nhiều bản kê khai chưa đúng hướng dẫn tại Phụ lục I, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ như: Kê khai con đã thành niên; kê khai sai nội dung tại mục 10: Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai; không kê khai đất và nhà; kê khai thiếu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lược bỏ bớt nội dung bản kê khai. Biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không khớp nhau.

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai đã tổ chức họp, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo phòng, cá nhân được phân công quản lý các bản kê khai tài sản thu nhập; theo dõi biến động về tài sản thu nhập của người có có nghĩa vụ kê khai (có biên bản họp kèm theo). 

Giao cán bộ được phân công quản lý các bản kê khai tài sản thu nhập; theo dõi biến động về tài sản thu nhập của người có có nghĩa vụ kê khai rà soát lại toàn bộ hộ sơ và các bản kê khai của Khối Văn phòng Sở. Yêu cầu các công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập nghiêm túc khắc phục nội dung kiến nghị được chỉ ra tại Kết luận số 09/KL-TT ngày 11/8/2023 của Thanh tra tỉnh, tới thời điểm hiện tại đã tổ chức khắc phục song; tham mưu văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Như vậy, việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TT ngày 11/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận