Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích; quyết tâm xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới...Ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND (đợt 1 năm 2023) của HĐND tỉnh, với số tiền 95,370 tỷ đồng.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh 44,128 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới (được bố trí dự toán tại mục 11 phần II Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐUBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 14/6/2023) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND.

2tuyen-duong-xanh-sach-dep-vao-thon-huong-my-xa-xuan-my

Hà Tĩnh tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trích ngân sách tỉnh số tiền 51,250 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông nghiệp nông thôn (được bố trí dự toán tại mục 11 phần II Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐUBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 16/5/2023) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận