đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

Đà Nẵng điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Đà Nẵng giảm 10% giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh so với hiện nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus