ĐÁNH BẮT - các bài viết về ĐÁNH BẮT, tin tức ĐÁNH BẮT

Đánh bắt xa bờ hay "đánh bạc" xa bờ?

Đóng được tàu không phải đã xong, đừng dồn hết trách nhiệm cho các ngân hàng, nếu không “đánh bắt cá xa bờ sẽ thành đánh bạc xa bờ”.

Theo dõi Pháp Luật Plus