Đảng - các bài viết về Đảng, tin tức Đảng

Đảng phải thể hiện được, mỗi kỳ đại hội là một bước tiến

Mỗi lần Đại hội, Đảng không chỉ vạch ra đường lối đúng đắn mà phải có một đội ngũ đủ khả năng thực hiện đường lối đúng đắn đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus