Pháp Luật Plus - Dân Trí - các bài viết từ Dân Trí, tin tức Dân Trí

Dân Trí - các bài viết từ Dân Trí, tin tức Dân Trí

Quy định mới cho dân chung cư: Quyền biểu quyết tính theo m2 sở hữu

Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus