Pháp Luật Plus - DÂN SỰ - các bài viết về DÂN SỰ, tin tức DÂN SỰ

DÂN SỰ - các bài viết về DÂN SỰ, tin tức DÂN SỰ

Kê biên nhà ở - một số vấn đề từ thực tiễn

Kê biên nhà ở là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự (THADS) quy định tại điều 71, Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Theo dõi Pháp Luật Plus