đãi ngộ - các bài viết về đãi ngộ, tin tức đãi ngộ

Bỏ khái niệm 'người tài' trong Luật Cán bộ, công chức

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus