Pháp Luật Plus - đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Góp ý Dự Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Còn chồng chéo, thiếu rõ ràng

Dự Luật Đầu tư (ĐT) và Luật Doanh nghiệp (DN) đã dẫn ra 20 ví dụ về sự chồng chéo, thiếu rõ ràng trong pháp luật về đầu tư kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus