Cục Thuế Hà Nội - các bài viết về Cục Thuế Hà Nội, tin tức Cục Thuế Hà Nội

Từ 1/3 tiền sử dụng đất sẽ phải thực hiện theo giá mới

Từ 1/3 hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ...

Theo dõi Pháp Luật Plus