công tác nhân sự - các bài viết về công tác nhân sự, tin tức công tác nhân sự

Tăng Ủy viên Trung ương là cán bộ nữ

Ban chấp hành TƯ thống nhất tăng Ủy viên TƯ tại các địa bàn, công tác trọng yếu; chú ý tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số. 

Theo dõi Pháp Luật Plus