Pháp Luật Plus - cơ quan ngang Bộ - các bài viết về cơ quan ngang Bộ, tin tức cơ quan ngang Bộ

cơ quan ngang Bộ - các bài viết về cơ quan ngang Bộ, tin tức cơ quan ngang Bộ

Phấn đấu tăng 10 bậc chỉ số môi trường kinh doanh

Đó là nhiệm vụ được đề cập tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết