cơ chế - các bài viết về cơ chế, tin tức cơ chế

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

0
“Đây là điều mới, nếu không có được cơ chế này thì chúng ta sẽ không khuyến khích được đổi mới sáng tạo theo tinh thần mới của văn kiện Đại hội”.