Pháp Luật Plus - Chuyển Giao Công Nghệ - các bài viết về Chuyển Giao Công Nghệ, tin tức Chuyển Giao Công Nghệ

Chuyển Giao Công Nghệ - các bài viết về Chuyển Giao Công Nghệ, tin tức Chuyển Giao Công Nghệ

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: 6 điểm mới đột phá về cơ chế, chính sách

Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã đưa ra sự đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cảm trở giáo dục đại học phát triển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết