Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên

Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo dõi Pháp Luật Plus