Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - các bài viết về Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tin tức Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Sức khỏe” pháp luật

"Phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra", điểm nhấn trong bài viết của Chủ tịch nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus