Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank - các bài viết về Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank, tin tức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank

Vietbank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Dương Nhất Nguyên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1