Pháp Luật Plus - chống ma túy (sửa đổi) - các bài viết về chống ma túy (sửa đổi), tin tức chống ma túy (sửa đổi)

chống ma túy (sửa đổi) - các bài viết về chống ma túy (sửa đổi), tin tức chống ma túy (sửa đổi)

INFOGRAPHICS - 5 Luật có hiệu lực từ 1/1/2022

Từ 1/1/2022, 5 luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1