UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giải ngân nhanh nguồn vốn xây dựng cơ bản

0
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu các Sở ngành giải ngân nhanh nguốn vốn xây dựng cơ bản

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư: tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020, Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 27/02/2020, Văn bản số 211/UBND-XD ngày 06/02/2020, Thông báo số 23/TB-VP ngày 12/3/2020.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ các hạng mục, khối lượng bị ảnh hưởng do mưa lũ; đáp ứng mục tiêu gia tăng giá trị và tốc độ tăng trưởng lĩnh vực Xây dựng để bù đắp thiếu hụt các lĩnh vực khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư đến hết ngày 31/3/2020 đối với các dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch từ đầu năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bổ sung mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó: Hoàn thành việc phê duyệt quyết định đầu tư các dự án trước ngày 15/4/2020, hoàn thành thủ tục giao vốn chi tiết cho các dự án trước ngày 20/4/2020.

Hoàn thành thủ tục điều chỉnh, bổ sung đối với các dự án trọng điểm, đảm bảo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2020. Đối với nguồn vốn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trước thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố.

unnamed (2)

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các Sở ngành tập trung giải ngân nhanh vốn xây dựng cơ bản.

Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, trong đó yêu cầu kết quả giải ngân trong quý II phải bằng hoặc lớn hơn kết quả giải ngân đã đạt được trong quý I/2020 và đảm bảo không thấp hơn 70% đối với các địa phương phải chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ trong quý III hằng năm, như: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên và không thấp hơn 60% đối với các địa phương còn lại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 trước ngày 15/4/2020, trong đó: Thực hiện cắt giảm vốn đối với dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch từ đầu năm nhưng đến hết 31/3/2020 chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các ngành, các địa phương có tiến độ giải ngân chậm (số vốn thực hiện cắt giảm tương ứng với số vốn giải ngân thấp hơn theo cam kết tính đến hết quý I/2020).

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2020, theo hướng giao tổng số vốn cho các địa phương để các địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2020.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất trước ngày 15/4/2020 đối với việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền một số nội dung trong thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án trong trường hợp thay đổi với quy mô nhỏ, không vượt tổng mức đầu tư và các nội dung khác theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án quan trọng, trọng điểm, cấp bách, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng rà soát, đánh giá mức độ cấp thiết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có quyết định phân cấp, ủy quyền riêng đối với các dự án.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái (dự kiến tổ chức vào ngày 11/4/2020).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đảm bảo đến hết quý II/2020 giải ngân đạt từ 50% trở lên; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng (đoạn qua khu vực đền Tuần Quán). Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Giao thông vận làm việc với Cục đường sắt Việt Nam về thỏa thuận hành lang đường sắt, mở đường ngang phục vụ thi công, thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2020; hoàn thiện thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 30/4/2020.

Về Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc đợt 2 - giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo vượt lũ tiểu mãn trước ngày 15/5/2020; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đối với tất cả các hạng mục trước ngày 30/6/2020; đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục thiết yếu thuộc đợt 3 - giai đoạn 2; đảm bảo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30/4/2020.

Về dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục thuộc phần thượng lưu, đảm bảo tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ; đến hết năm 2020, triển khai hoàn thành trên 70% các hạng mục, đến hết tháng 6/2021 hoàn thành 100% các hạng mục của dự án, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án khác: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, trong đó triển khai cơ bản hoàn thành dự án Thủy lợi Đầm Mụa, Đầm Sình, Đầm Dùng, xã Văn Lãng trước ngày 30/4/2020; hoàn thành thủ tục giao bổ sung vốn năm 2019 cho các dự án thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trước ngày 15/4/2020.

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đảm bảo đến hết quý II/2020 giải ngân đạt 50% trở lên

Về dự án Cầu Tuần Quán: Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ đầu cầu Tuần Quán đến nhà máy Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, trong đó nghiên cứu, triển khai theo phương án thực hiện song song các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ về giải phóng mặt bằng; đảm bảo các điều kiện khởi công trong Quý II/2020. Kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh cao độ đường đỏ để đảm bảo hài hòa với các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh và các dự án của nhà đầu tư.

Về dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thành phố Yên Bái: tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Giao Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nghiên cứu, bổ sung thêm khu tái định cư trên các tuyến nhánh, đảm bảo phù hợp, đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân.

Về dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc: Thống nhất với tiến độ thực hiện dự án đến hết quý I/2020; yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hợp long trong tháng 11/2020, thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên Đán năm 2021. Kiểm tra và đề xuất bổ sung tuyến nhánh từ đường đầu cầu ra Nhà máy may KNF thị trấn Cổ Phúc.

Đối với 03 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ; dự án đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh; dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với đường tỉnh 174 (huyện Trạm Tấu):

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo phương án triển khai song song, đồng thời các thủ tục; lược hóa tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng hạng mục công việc của các dự án.

Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ: Hoàn thiện thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong ngày 06/4/2020; quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án trước ngày 30/4/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đảm bảo đến hết quý II/2020 giải ngân đạt 50% trở lên; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Trong đó, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2020 đối với các dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh; Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện tâm thần và Trung tâm y tế huyện Yên Bình; Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 05/9/2020 đối với dự án Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát lại tiến độ; thống kê chi tiết, cụ thể từng nội dung khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; nghiên cứu, triển khai theo phương án thực hiện song song các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với 04 dự án, gồm: Đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm; Chợ Bến Đò; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tỉnh lộ 172, tỉnh lộ 173 (đoạn Vân Hội - Đại Lịch - Mỵ, đoạn Đại Lịch - Minh An).

Đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái” và đấu thầu lựa chọn tư vấn giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện theo Hiệp định.

Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới, đảm bảo đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2020. Trong đó, hoàn thiện thủ tục, đảm bảo phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 10/4/2020 đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái; trước ngày 15/4/2020 đối với Dự án Cầu Trần Phú, thị trấn nông trường Trần Phú; trước ngày 20/4/2020 đối với dự án Di chuyển, cải tạo, sửa chữa một số trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Yên Bái (đợt 4).

Đối với dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La): Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo phương án triển khai song song, đồng thời các thủ tục, đảm bảo phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 15/6/2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 30/4/2020.

Tòa án nhân dân tỉnh hoàn thành thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh (cũ) trong ngày 06/4/2020; trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 10/4/2020.

Sở Tư pháp hoàn thành thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trang bị phần mềm quản lý chứng thực trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong ngày 06/4/2020; phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 20/4/2020; hoàn thành thủ tục giao vốn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/4/2020.

Ban Dân tộc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện thủ tục phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có quyết định của cấp thẩm quyền, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo hoàn thành thủ tục giao vốn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/5/2020.

L. Hoàng

Loading...

Bình luận

Đất nước tôi, đất nước diệu kỳ!

Đất nước tôi, đất nước diệu kỳ!

0
Tinh thần đoàn kết, yêu thương ấy sẽ còn mãi và chính điều đó đã tạo nên sức mạnh của dân tộc. Đất nước tôi, đất nước diệu kỳ!

Vì sao Đan Trường - Cẩm Ly được gọi là 'cặp đôi vàng'?

Đan Trường và Cẩm Ly là cặp đôi mà ra bài hát nào đều “thắng" bài đó nên được khán giả ưu ái gọi là "cặp đôi vàng" của làng nhạc Việt.

Những món quà tặng 20/10 hot nhất năm nay cho phụ nữ

Không biết nên tặng quà gì cho những người phụ nữ mình yêu thương. Vậy hãy tham khảo danh mục những quà tặng 20/10 hot nhất năm nay.

Jennifer Lopez mặc váy xẻ bạo đầy quyến rũ bên trai trẻ kém 25 tuổi

Ngôi sao bốc lửa của làng nhạc vừa có những shoot hình quá đỗi gợi cảm bên chàng ca sĩ điển trai người Colombia Maluma, trên tạp chí Billboard số mới.

Ái nữ 10X của Jude Law tung ảnh áo tắm cắt xẻ táo bạo

Iris Law mới đây tung ảnh mặc áo tắm cắt xẻ nóng bỏng "nảy lửa" lên trang cá nhân khiến fan "mắt tròn mắt dẹt".

Xem thêm