Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

0
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Cụ thể, Ninh Bình phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận 2 lợi các dịch vụ xã hội cơ bản: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo giảm 2/3 so với năm 2021. Cuối năm 2030 đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Đồng thời, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách từ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp đó là: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo.

Công tác giảm nghèo ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Công tác giảm nghèo ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tạp chí Công thương)

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời UBND tỉnh triển khai các văn bản quy định về chính sách, chương trình giảm nghèo hoặc trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về giảm nghèo bền vững; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Kế hoạch của UBND tỉnh vừa cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; vừa để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và và Nhân dân đối với công tác giảm nghèo, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Đồng thời, Kế hoạch là căn cứ để từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải kịp thời bổ sung, cập nhật các chủ trương, chính sách của Trung ương, các nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo của đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phương Nhi

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Đào cổ thụ đổ bộ ra phố, chỉ thuê giá đã cả trăm triệu đồng

Những gốc đào cổ thụ bắt đầu đổ bộ xuống phố phục vụ Tết Nguyên đán, có những gốc chỉ thuê giá đã được “hét” cả trăm triệu…

Đắk Lắk: Phấn đấu đón hơn 900.000 lượt khách trong năm 2022

Theo Báo Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết năm 2022 tỉnh phấn đấu đón hơn 900.000 lượt khách...

"Hãy tiếp lửa cho chúng tôi trong ngày mùng 1 Tết"

Quế Ngọc Hải rất kỳ vọng khán giả sẽ đến sân Mỹ Đình đông trong ngày mùng 1 Tết để động viên tinh thần cho đội tuyển...

Xây dựng lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế

Để thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch quốc tế trong bối cảnh cả nước đang thực hiện phương châm thích ứng an toàn...

Xem thêm