Lan tỏa giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

0
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.

Thắng lợi này đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngược dòng lịch sử để trở về những ngày mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của 75 năm trước để ôn lại những bài học lịch sử quý báu còn nguyên giá trị đến ngày nay là việc làm cần thiết để kết nối giữa quá khứ với hiện tại.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PGS, TS Đỗ Xuân Tuất, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng khẳng định: Cách mạng Tháng Tám là thành quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng sinh động của thắng lợi trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, của tư tưởng Hồ Chí Minh, cho thấy nội dung, giá trị tư tưởng của Người về giải phóng và phát triển, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Hồ Chí Minh.

Anh77.

Bức tranh vẽ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh tại Cao Bằng tháng 5-1941 trưng bày trong triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” tại Khu Di tích Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Theo PGS, TS Đỗ Xuân Tuất, Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng điển hình được tiến hành bằng sức mạnh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua mặt trận Việt Minh-hình ảnh trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta” chính là tiếng gọi của non sông, là lời hịch sống dậy tài dân và sức dân từ trong chiều sâu lịch sử của dân tộc ngàn năm văn hiến với dòng chảy chủ lưu là truyền thống yêu nước.

Về tinh thần dân tộc thể hiện trong sự đoàn kết để chiến thắng kẻ thù xâm lược, PGS, TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng cho rằng: Toàn bộ tinh thần dân tộc được tích lũy trong tiến trình lịch sử và tiếp tục nhân lên trong gần một thế kỷ oanh liệt chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít và chế độ phong kiến để đưa tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Tất cả tinh thần dân tộc được tích hợp trong tiến trình đó lại hội tụ ở Hồ Chí Minh rồi tỏa sáng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo để tuyên bố trước thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam mới-nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí minh tại Phủ Chủ tịch.

Khẳng định về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thạc sĩ Bùi Thế Đông (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) nhấn mạnh: Chủ trương đoàn kết, tập hợp lực lượng của Mặt trận Việt Minh góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị lực lượng cách mạng, chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kỳ cao trào và tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Có thể nói, Mặt trận Việt Minh ra đời là đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thực hiện chiến lược đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám. Chính nhờ việc xây dựng có hệ thống vững chắc, rộng khắp, các tổ chức quần chúng yêu nước trong Mặt trận Việt Minh mà cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và ít đổ máu.

Nhận định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng của một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, chị Nguyễn Vân Anh (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) nhấn mạnh: Đây là cuộc cách mạng điển hình về tinh thần chủ động, sáng tạo, biết tranh thủ thời cơ chung, tự mình đứng lên giải phóng cho mình; đồng thời cũng cho thấy những quyết định đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ hoạch định đường lối, xây dựng lý luận cách mạng giải phóng dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội mà còn là người tổ chức, kiến tạo phong trào cách mạng, tìm đường, mở đường, dẫn đường và định hướng sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả đấu tranh kiên cường, bền bỉ, anh dũng của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Phát huy giá trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám 

Tự hào được hàng ngày làm việc tại nơi đã ghi dấu chân Người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc-Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trần Ngọc Lan (Khu Di tích Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) bày tỏ: Mùa thu Tháng Tám lịch sử mãi là những trang sử hào hùng, ghi dấu truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất, biểu tượng sáng ngời ý chí quật khởi của cả dân tộc còn vang dội đến hôm nay và mai sau, là động lực tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, viết tiếp trang sử vẻ vang của đất nước. Quá khứ hào hùng và âm vang lịch sử từ mùa Thu năm 1945 vọng về trở thành điểm tựa tinh thần cho đất nước ta vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa tại Hà Nội ngày 2-9-1965 trưng bày tại triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

75 năm nhìn lại, thế hệ ngày nay càng hiểu hơn về sự kiện vĩ đại nhất của những ngày mùa Thu Tháng Tám, càng thấy rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất để thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ là giữ vững và phát huy tinh thần hào hùng ấy vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp Trần Ngọc Lan, chị Cao Thanh Huyền (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám không chỉ đóng khung trong một thời điểm, không gian nhất định mà ngày càng lan tỏa cao rộng hơn cùng với tiến trình phát triển của đất nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945-văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu độc lập-tự do-hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi mãi là một trang sử vàng sáng chói. Nhìn lại quá hào hùng để tưởng nhớ công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới đồng thời góp phần lan tỏa giá trị to lớn cũng như ý nghĩa đặc biệt sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám và Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Khánh Huyền  -  Theo Qdnd.vn

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Bí ẩn 73 giếng cổ trong ngôi làng ven đô ở Hà Nội

Xuất hiện ở nhiều nơi nhưng không nơi đâu lại nhiều như ở 2 xã Yên Sở và Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội), vốn là làng Kẻ Giá trước đây.

“Welcome Home” - Hành trình cảm xúc dẫn lối cư dân Nam đảo tương lai

Hành trình trở về mang tên “Nam Phú Quốc – Welcome home” đã để lại dư âm cho khách mời cũng là những cư dân tương lai của Nam đảo.

Du lịch Việt Nam “thoát mác” bình dân như thế nào?

Tên tuổi Việt Nam ngày càng có vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới, thể hiện ở số lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Hội chứng “lồng son”

Cái duy nhất khác là tất cả những cái đó, kể cả sinh hoạt vợ chồng diễn ra như một sự mặc định, không có cảm xúc nào trong đó.

Xem thêm