Pháp Luật Plus - Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài

0
Thường trực Ban Bí thư cho rằng, giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài.

Ngày 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong năm 2021, từ đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

ong-thuong-11-1-9926

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, ông Võ Văn Thưởng đã nêu ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ông nhấn mạnh, mỗi tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi đảng viên dù giữ chức vụ lãnh đạo cao hay thấp đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng là sức mạnh, là một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ với phương châm: “giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài”.

Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, truyền thông báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết được Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; đồng thời phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. UBKT Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cũng tại Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và sự quan tâm ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm tra Đảng đã kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, những kinh nghiệm quý, cách làm hay từ nhiệm kỳ Đại hội XII, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên, trong đó có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên.

Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý nghiêm minh có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục hạn chế, vi phạm, khuyết điểm, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến mang lại kết quả rõ rệt.

Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở trong các quy định, cơ chế, chính sách… Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; UBKT các cấp kịp thời được kiện toàn; tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT các cấp được tiếp tục sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

H.Thư

Loading...

Bình luận

Giao hữu bóng đá giữa các hội nghệ sĩ tỉnh Đồng Nai

Đây là mùa giải được tổ chức lần thứ IV do Hội nghệ sĩ Đồng Nai phối hợp cùng các đoàn thể địa phương tổ chức...

Khai hội đình Trà Cổ vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh

Đây là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu không chỉ của người dân địa phương mà còn là biểu tượng có ý nghĩa văn hóa.

Giữ gìn di sản cầu Long Biên - việc không thể lơ là

Cầu Long Biên là một di sản đã tồn tại hơn một thế kỷ, gắn bó trong tâm trí hàng triệu người dân Thủ đô...

Kích cầu du lịch bằng tuyến, tour 'độc lạ'

Thông tin tuyến xe buýt kết nối 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan với loạt điểm đến nổi tiếng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng du lịch.

Xem thêm

Thế giới Facebook