Pháp Luật Plus - Bắc Ninh: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ”

Bắc Ninh: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ”

0
Giữa tâm dịch Covid-19, tỉnh Bắc Ninh vẫn quyết tâm đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thấm nhuần chỉ đạo từ Trung ương

Trước đó (sáng 24/1), nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 25 năm qua. Đặc biệt là năm 2021 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp, đáng tự hào.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước. 

Tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát những việc đã làm được, những việc chưa làm được, để từ đó, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, “soi đường cho quốc dân đi”.

Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại.

Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với những người có công với nước, những hộ nghèo, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. “Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân vui Xuân đón Tết Nhâm Dần sắp tới thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với ý chí vươn lên phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại.

Đưa chủ trương vào thực tiễn

Từ sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng bí Thư cùng các cấp Trung ương, ngày 25/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã kí và ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại địa phương.

Kế hoạch xác định PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN.

Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Tỉnh Bắc Ninh xác định việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm...

Tỉnh Bắc Ninh xác định việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm...

Với phương châm nêu trên, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về PCTN, tiêu cực. Các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; các biện pháp về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, tiêu cực.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh xác định việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình theo chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTN, tiêu cực.

Cũng tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc căn cứ theo kế hoạch và đặc điểm của mình xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2022 và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Gia Hải

Loading...

Bình luận

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời “giã bạn” tha thiết từ nước chủ nhà

Việt Nam-nước chủ nhà của SEA Games 31 gửi lời chào nồng ấm, thân thương nhất tới bạn bè trong khu vực bằng lễ bế mạc được tổ chức vào tối 23/5.

FE CREDIT thưởng nóng 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ban lãnh đạo FE CREDIT đã quyết định thưởng nóng 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 31.

Bảo vệ “ngôi Vương”, vững vàng “ngôi Hậu”

U23 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 31 một cách thuyết phục sau khi vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng, U23 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 31 một cách thuyết phục.

Xem thêm

Thế giới Facebook