chính trị - các bài viết về chính trị, tin tức chính trị

Đại biểu Quốc hội đếm số từ “đổi mới sáng tạo” trong văn kiện Đại hội Đảng

Trong dự thảo có 14 lần sử dụng cụm từ “đổi mới sáng tạo”. Đại biểu mong đổi mới sáng tạo được áp dụng trước tiên với việc xây dựng thể chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cán bộ là cái gốc của công việc

Cán bộ là cái gốc của công việc

0
Hội nghị Trung ương 12 (khóa 12) đang họp, thảo luận về công tác nhân sự Đại hội 13, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm.