chỉ tiêu - các bài viết về chỉ tiêu, tin tức chỉ tiêu

Các nguồn tiền để địa phương sử dụng trả lương trong năm 2021

Theo Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài Chính có 10 nguồn để các địa phương thực hiện tiền lương năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus