Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư - các bài viết về Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, tin tức Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1