Pháp Luật Plus - chạy chức chạy quyền - các bài viết về chạy chức chạy quyền, tin tức chạy chức chạy quyền

chạy chức chạy quyền - các bài viết về chạy chức chạy quyền, tin tức chạy chức chạy quyền

Niềm tin mới trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh là kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những phần tử cơ hội, chạy chức, chạy quyền, có vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hết đường chạy!

Hết đường chạy!

0
“Chạy” để chỉ các hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, chạy luân chuyển, chạy danh hiệu thi đua, chạy án, chạy tội, chạy ghế”,...
Link liên kết