chất thải rắn - các bài viết về chất thải rắn, tin tức chất thải rắn

Tro bay của nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ được xử lý ra sao?

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ý kiến thực hiện dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay theo đề nghị của Sở TN&MT.

Theo dõi Pháp Luật Plus