Pháp Luật Plus - chào mừng năm mới - các bài viết về chào mừng năm mới, tin tức chào mừng năm mới

chào mừng năm mới - các bài viết về chào mừng năm mới, tin tức chào mừng năm mới

Tiếng Tù và chào mừng năm mới của người M’Nông

Trước đây tù và được dùng trong chiến tranh để đốc thúc tinh thần quân sĩ, ngày nay Tù và, còn là nhạc cụ truyền thống của một số dân tộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus