Pháp Luật Plus - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư - các bài viết về Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư, tin tức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư - các bài viết về Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư, tin tức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus