cảnh sát biển - các bài viết về cảnh sát biển, tin tức cảnh sát biển

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Theo dõi Pháp Luật Plus