Pháp Luật Plus - cán bộ Mặt trận - các bài viết về cán bộ Mặt trận, tin tức cán bộ Mặt trận

cán bộ Mặt trận - các bài viết về cán bộ Mặt trận, tin tức cán bộ Mặt trận

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm, phải tiêu biểu, gương mẫu và không tham vọng làm quá nhiều việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus