Các tiểu vùng thị xã Điện Bàn định hình ra sao trong quy hoạch mới!? - các bài viết về Các tiểu vùng thị xã Điện Bàn định hình ra sao trong quy hoạch mới!?, tin tức Các tiểu vùng thị xã Điện Bàn định hình ra sao trong quy hoạch mới!?

Các tiểu vùng thị xã Điện Bàn định hình ra sao trong quy hoạch mới!?

Cùng với TP Đà Nẵng, thị xã Điện Bàn cũng điều chỉnh Quy hoạch chung để đón đầu và định hướng phát triển trong chuỗi đô thị động lực Miền Trung...

Theo dõi Pháp Luật Plus