các loại quỹ - các bài viết về các loại quỹ, tin tức các loại quỹ

Cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ!

Có quá nhiều Quỹ tại địa phương làm phát sinh nhiều chi phí quản lý và tổ chức biên chế. Các địa phương trung bình có khoảng 10-15 Quỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus