buộc thôi việc - các bài viết về buộc thôi việc, tin tức buộc thôi việc

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ/CP: Cần có chính sách để thu hút cán bộ

Công tác cán bộ hệ thống THADS đã ổn định, chưa có nhiều vướng mắc, tuy nhiên còn một số bất cập trong thu hút, chưa hấp dẫn cán bộ làm việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus