bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus