Pháp Luật Plus - Bộ trưởng - các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Bộ trưởng - các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, do phân công nhiệm vụ mới và đến tuổi nghỉ hưu.

Theo dõi Pháp Luật Plus