Bộ Tài chính - các bài viết về Bộ Tài chính, tin tức Bộ Tài chính

Kiểm tra, làm rõ phản ánh về xử lý tham nhũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ ... nghiên cứu, rà soát, kiểm tra vấn đề xử lý tham nhũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus