Bộ Ngoại giao - các bài viết về Bộ Ngoại giao, tin tức Bộ Ngoại giao

Tổ chức thi hành quyết định sự thành công, hiệu quả của pháp luật

Sự thành công, hiệu quả của pháp luật; bản án, quyết định của Tòa án sẽ có ít ý nghĩa nếu chúng không được tôn trọng và thực thi trên thực tế

Theo dõi Pháp Luật Plus