Pháp Luật Plus - bỏ hoang - các bài viết về bỏ hoang, tin tức bỏ hoang

bỏ hoang - các bài viết về bỏ hoang, tin tức bỏ hoang

Báo động tình trạng xâm hại di tích khảo cổ

Thiếu kinh phí chỉnh lý, phân tích mẫu, mua sắm, thiếu trang thiết bị hiện đại, thiếu kinh phí công bố, thiếu kinh phí bảo tồn di sản khảo cổ học…

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết