Pháp Luật Plus - bảo hiểm thân thể - các bài viết về bảo hiểm thân thể, tin tức bảo hiểm thân thể

bảo hiểm thân thể - các bài viết về bảo hiểm thân thể, tin tức bảo hiểm thân thể

Xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1