Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Động đến đất đai là... "mất cán bộ"

Khi sự việc đã vỡ lở, nhiều quan chức thường biện minh rằng "không có tư lợi, làm chỉ vì mục đích chung"; "do thiếu hiểu biết".

Theo dõi Pháp Luật Plus