Pháp Luật Plus - Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Chuyện minh bạch “nửa vời” thông tin đấu thầu

Chuyện công khai thông tin đấu thầu của nhiều bên mời thầu không biết do vô tình hay hữu ý đang rơi vào tình thế minh bạch “nửa vời”.

Theo dõi Pháp Luật Plus