Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 - các bài viết về Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tin tức Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine phòng, chống dịch COVID-19

Đó là quan điểm chỉ đạo được đưa ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus