Pháp Luật Plus Báo Pháp luật Việt Nam điện tử tạm dừng trong thời gian 90 ngày

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam dừng xuất bản trong thời gian 3 tháng
theo Quyết định số 47 ngày 5/7/2022 của Thanh tra Bộ TT&TT.