Tư vấn pháp lý số 7: Hành lang pháp lý bảo hộ nhà thầu xây dựng

Video

(PL+) - Hiện nay các nhà thầu xây dựng trong nước đang phải cạnh tranh rất lớn với các nhà thầu nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam...

Multimedia