Trách nhiệm hình sự của doanh nhiệp vận tải trong những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Multimedia Plus

Lái xe dương tính với ma túy thì không thể bỏ qua trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, bao gồm cả trách nhiệm hình sự...